Zásady ochrany osobních údajů

Společnost LIGHTMAN s.r.o., IČ: 27880389, se sídlem Rečkova 1652/4, 13000 Praha 3 – Žižkov (dále jen „Provozovatel„), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o Ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) převážně zpracovává tyto osobní údaje svých zákazníků:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti, IČ a DIČ
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa (Fakturační a Dodací adresa)

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem doručení objednaných produktů, anebo služeb a vystavení daňového dokladu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluje Zákazník svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu, anebo dopisu na Kontaktní údaje Provozovatele.

Pro zpracování osobních údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří především:

 • poskytovatelé služeb nezbytných pro provoz společnosti, především pro správu účtů, plateb, daní, účetnictví a doručovací společnosti zajišťující dodání objednaného zboží;
 • poskytovatelé těch služeb, které jsou nezbytně nutné pro provedení objednávek, přičemž se jedná zejména o správce hostujícího serveru;

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména, na informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud k tomu bude dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Zabezpečení osobních údajů

Jako zpracovatel při zpracování osobních údajů se zavazujeme:

 1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
 2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
 3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
 4. po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
 5. v případě porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů bezodkladně po jeho zjištění upozornit uživatele s tím, že součástí upozornění bude popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která poskytovatel přijal nebo navrhuje přijmout, a opatření, která doporučuje přijmout uživateli, vždy s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zmírnit možné nepříznivé dopady.
Item added to cart.
0 items - 0,00